Wij leveren gratis vanaf € 35,00

Winkelwagen

GEGEVENSBESCHERMING BIJ ALCINA

PRIVACYVERKLARING

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking kunnen hebben, b.v. B. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijke volgens artikel 4, lid 7, algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

ALCINA COSMETIC NEDERLAND B.V.

Industrieweg 1

4181 CA  Waardenburg

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op info@alcina.nl of ons postadres met de toevoeging "de functionaris voor gegevensbescherming".

(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, naam en telefoonnummer, indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij wissen de in dit verband verkregen gegevens nadat de opslag ervan niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan. Indien u gebruik maakt van een contactformulier, vindt de gegevensverwerking plaats met uw toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO en kan deze noodzakelijk zijn overeenkomstig Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO om uw aanvraag te verwerken of overeenkomstig Art. 6 para. 1 p. 1 lit. c DSGVO om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Indien u ons een e-mail stuurt, dan is de gegevensverwerking noodzakelijk voor de verwerking van uw aanvraag overeenkomstig Art. 6 (1) zin 1 lit. b DSGVO en/of voor het nakomen van een wettelijke verplichting overeenkomstig Art. 6 (1) zin 1 lit. c DSGVO.

(4) Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod een beroep doen op in opdracht werkende dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder gedetailleerd informeren over de respectieve processen. Daarbij zullen wij ook de vastgestelde criteria voor de opslagperiode vermelden.

§ 2 Uw rechten

(1) U hebt de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

Recht op informatie,
Recht op correctie of verwijdering,
recht op beperking van de verwerking,
recht om bezwaar te maken tegen verwerking,
recht op gegevensoverdraagbaarheid.


(2) U hebt ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

§ 3 Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

(1) In het geval van louter informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrondslag is Art. 6 par. 1 p. 1 lit. f DS-GVO). Deze zijn in het bijzonder:

IP-adres
Datum en tijdstip van het verzoek
Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
Toegangsstatus/HTTP-statuscode
Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
Website waar het verzoek vandaan kwam
Browser
Besturingssysteem en zijn interface
Taal en versie van de browsersoftware.
(2) Naast de hierboven vermelde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in verband met de browser die u gebruikt en die de partij die de cookie instelt (in dit geval, wij) bepaalde informatie verschaffen. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Zij dienen om het Internetaanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en doeltreffender te maken.

(3) Gebruik van cookies:

(a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en de werking hieronder worden toegelicht:

Voorbijgaande cookies (voor dit doel b)
Persistente cookies (zie c).
b) Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c) Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen naargelang de cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

d) U kunt uw browserinstellingen volgens uw voorkeuren configureren en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u wellicht niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

e) Wij gebruiken cookies om u te identificeren voor volgende bezoeken.

§ 3a Gegevensverwerking bij het solliciteren naar onze vacatures

(1) Als u solliciteert naar een baan, dan verwerken wij de gegevens van de sollicitant om de sollicitatieprocedure uit te voeren. Gegevens van aanvragers worden verwerkt met uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a), DSGVO, voor het nakomen van onze precontractuele verplichtingen in het kader van de aanvraagprocedure overeenkomstig art. 6, lid 1, onder b), DSGVO en overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), DSGVO indien gegevensverwerking voor ons noodzakelijk wordt, bijv. in het kader van gerechtelijke procedures. In Duitsland is ook § 26 BDSG van toepassing.

(2) De sollicitatieprocedure vereist dat u ons de nodige gegevens van de sollicitanten verstrekt, die voortvloeien uit de functiebeschrijvingen. In beginsel gaat het om persoonsgegevens, post- en contactadressen en de bij de sollicitatie behorende documenten, zoals sollicitatiebrief, CV en getuigschriften. Daarnaast kunnen aanvragers ons vrijwillig aanvullende informatie verstrekken.

(3) Voor zover u ons in het kader van de sollicitatieprocedure vrijwillig bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1, DSGVO verstrekt, vindt de verwerking daarvan bovendien plaats in overeenstemming met artikel 9, lid 2, onder b), DSGVO (bijv. gezondheidsgegevens, zoals de status van zwaar gehandicapte of etnische afkomst). Indien wij u vragen om bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1, DSGVO, zullen deze ook worden verwerkt in overeenstemming met artikel 9, lid 2, onder a, DSGVO (bijv. gezondheidsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep).

(4) Indien u ons uw aanvraag per e-mail stuurt, gelieve er rekening mee te houden dat e-mails over het algemeen niet gecodeerd worden verzonden en dat u zelf voor de codering moet zorgen. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop de sollicitatie wordt verzonden en raden u daarom aan deze per post te verzenden.

(5) In geval van een geslaagde sollicitatie kunnen de door u verstrekte gegevens door ons worden verwerkt met het oog op de arbeidsverhouding. Als de sollicitatie niet succesvol is, worden uw sollicitatiegegevens gewist. Uw gegevens worden ook gewist als een aanvraag wordt ingetrokken; u hebt het recht dit op elk moment te doen.

(6) Behoudens een gerechtvaardigde herroeping door de aanvrager, worden de gegevens na zes maanden gewist, zodat wij eventuele vervolgvragen over de aanvraag kunnen beantwoorden en kunnen voldoen aan onze verplichtingen om bewijsmateriaal te verstrekken in het kader van de wet gelijke behandeling. Facturen voor eventuele reiskostenvergoedingen zullen worden gearchiveerd in overeenstemming met de belastingwetgeving.

§ 4 Verdere functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken indien u daarin geïnteresseerd bent. Daartoe zult u meestal verdere persoonsgegevens moeten verstrekken die wij gebruiken om de desbetreffende dienst te verlenen en waarvoor de bovengenoemde beginselen inzake gegevensverwerking gelden.

(2) In sommige gevallen doen wij een beroep op externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Voorts kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven indien wij samen met partners acties, wedstrijden, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. U krijgt hierover meer gedetailleerde informatie wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt of hieronder in de beschrijving van het aanbod (bv. in de respectieve deelnemingsvoorwaarden).

(4) Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod op de hoogte brengen van de gevolgen van deze omstandigheid.

§ 5 Bezwaar tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

(1) Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke herroeping zal gevolgen hebben voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt meegedeeld.

(2) Wanneer wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de afweging van belangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval wanneer de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetgeen door ons telkens wordt aangetoond in de volgende beschrijving van de functies. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar vragen wij u de redenen uiteen te zetten waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie opnieuw bekijken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme gronden tonen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

(3) Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden. U kunt uw bezwaar tegen reclame aan ons kenbaar maken via de volgende contactgegevens: kw-verkauf@drwolffgroup.com.

§ 6 Gebruik van de officiële Dr. Wolff fabriekswinkel (voor eindklanten)

(1) Indien u een bestelling wenst te plaatsen in onze webwinkel, die u kunt bereiken op https://www.dr-wolff-shop.de/, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonsgegevens verstrekt, die wij nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. Verplichte gegevens die nodig zijn voor de verwerking van contracten zijn apart gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Daartoe kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DS-GVO.

U kunt vrijwillig een klantenaccount aanmaken, waardoor wij uw gegevens kunnen opslaan voor toekomstige aankopen. Wanneer u een account aanmaakt onder "Mijn account", worden de door u verstrekte gegevens herroepelijk opgeslagen. U kunt altijd alle verdere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, in de klantenzone wissen. Om uw gegevens te verwijderen, met inbegrip van uw gebruikersaccount, stuurt u ons een e-mail naar service@dr-wolff-shop.de.

Wij kunnen de door u verstrekte gegevens ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit onze portefeuille of om u e-mails met technische informatie te sturen.

(2) Op grond van de handels- en belastingwetgeving zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren.

(3) Om ongeoorloofde toegang door derden tot uw persoonsgegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS/SSL-technologie.

§ 7 Gebruik van ons partnergebied (B2B/reseller)

(1) Het partnergedeelte op https://www.alcina-professional.com/ is alleen toegankelijk voor onze B2B contractuele partners. Als u al partner bent en gebruik wilt maken van ons partnergebied, moet u zich registreren. Als onderdeel van het registratieproces wordt u gevraagd uw persoonlijke gegevens te verstrekken, die wij nodig hebben om uw bestelling te verwerken. Verplichte informatie die vereist is voor de verwerking van contracten is afzonderlijk gemarkeerd, andere informatie is vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Daartoe kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DS-GVO.

(2) Als u ons partnergebied gebruikt, slaan wij uw gegevens op die nodig zijn voor de uitvoering van het contract, met inbegrip van informatie over de betalingswijze, totdat u uw toegang definitief verwijdert. Voorts bewaren wij de door u vrijwillig verstrekte gegevens gedurende de tijd dat u het portaal gebruikt, tenzij u deze gegevens op voorhand verwijdert. U kunt alle gegevens beheren en wijzigen in de beveiligde klantenzone. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

(3) Om ongeoorloofde toegang door derden tot uw persoonsgegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt de verbinding versleuteld met behulp van TLS-technologie.

§ 8a Nieuwsbrief voor eindgebruikers (B2C)

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden in de verklaring van toestemming genoemd.

(2) Voor de inschrijving op onze eindklanten-nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double-opt-in procedure. Dit betekent dat wij u na uw registratie een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Indien u uw inschrijving niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Bovendien slaan wij uw IP-adressen en de tijdstippen van registratie en bevestiging op. Het doel van deze procedure is uw registratie te kunnen bewijzen en, indien nodig, een eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen.

(3) Alleen uw e-mailadres is nodig voor het verzenden van de nieuwsbrief. Het verstrekken van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief toe te zenden. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DS-GVO.

(4) U kunt uw toestemming voor de toezending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en u voor de nieuwsbrief afmelden. U kunt de herroeping kenbaar maken door te klikken op de link in elke nieuwsbriefmail, door een e-mail te sturen naar kw-alcina-news@drwolffgroup.com of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die in het impressum zijn vermeld.

(5) Wij willen erop wijzen dat wij uw gebruikersgedrag evalueren bij het verzenden van de nieuwsbrief. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, dat zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij de in § 3 genoemde gegevens en de webbakens aan uw e-mailadres en een individuele ID. Links in de nieuwsbrief bevatten ook deze ID. Bovendien is een dergelijke tracering niet mogelijk indien u de standaardweergave van afbeeldingen in uw e-mailprogramma heeft gedeactiveerd. In dat geval krijgt u de nieuwsbrief niet volledig te zien en kunt u mogelijk niet van alle functies gebruikmaken. Als u de beelden handmatig weergeeft, vindt de bovengenoemde tracering plaats.

§ 8b Nieuwsbrief voor partners (B2B)

(1) Als geregistreerde partner ontvangt u onze nieuwsbrief uitsluitend met het oog op de presentatie van soortgelijke producten en relevante informatie. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toezending van de nieuwsbrief voor de toekomst door te klikken op "Nieuwsbrief afmelden" in de voettekst. De rechtsgrondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is directe reclame in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

(2) Wij willen erop wijzen dat wij uw gebruikersgedrag evalueren bij het verzenden van de nieuwsbrief. Verdere details zijn te vinden in de bovenstaande uitleg over de nieuwsbrief voor eindgebruikers (B2C), § 8a, lid 5.

§ 9 Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Vóór de transmissie wordt uw IP-adres door Google doorgaans ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren.

(2) Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

(3) Voorts kunnen Google Analytics-rapporten over demografische kenmerken worden gebruikt, waarin gegevens van op interesses gebaseerde reclame door Google en bezoekersgegevens van derde aanbieders (bv. leeftijd, geslacht en interesses) worden gebruikt.

(4) U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(5) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Dit betekent dat IP-adressen in afgekorte vorm worden verwerkt, waardoor de mogelijkheid van persoonlijke referenties wordt uitgesloten. Indien de over u verzamelde gegevens betrekking hebben op een persoon, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist.

(6) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat ons aanbod te verbeteren en het interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft Google zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

(7) Informatie van de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, alsmede het privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(8) Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverstijgende analyse van bezoekersstromen (Google Analytics 4). Wij gebruiken cookietechnologie om een gepseudonimiseerde gebruikers-ID aan te maken die geen persoonlijke gegevens bevat en deze gegevens niet aan Google doorgeeft. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst door gebruik te maken van de in punt 3 genoemde browser plug-in. U moet deze opt-out uitvoeren op alle systemen die u gebruikt, bijvoorbeeld in een andere browser of op uw mobiele apparaat. Meer informatie over Google Analytics 4 is hier te vinden: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=de&ref_topic=6010376.

§ 10 Integratie van Google Maps

(1) Op deze website maken we gebruik van de Google Maps service. Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

(2) Door het bezoek van de website ontvangt Google (voor contactgegevens zie hierboven onder § 9 lid 7) de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien zullen de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens worden toegezonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze om te adverteren, marktonderzoek te doen en/of haar website naar behoefte in te richten. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

(3) Voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking ervan door de plug-in provider, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de provider. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

§ 11 Google reCAPTCHA

(1) Om uw vragen via het contactformulier te beschermen, gebruiken wij de reCAPTCHA-dienst van Google (voor contactgegevens, zie hierboven onder § 9 par. 7). De query dient om te onderscheiden of de invoer afkomstig is van een mens of van een geautomatiseerde, machinale verwerking. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

(2) De zoekopdracht omvat het verzenden van het IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst naar Google. Daartoe wordt uw input doorgegeven aan Google en daar verder gebruikt. Uw IP-adres wordt echter vooraf ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Namens de (3) exploitant van deze website, zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van reCaptcha zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. Op deze gegevens zijn de afwijkende gegevensbeschermingsvoorschriften van de firma Google van toepassing. Meer informatie over het privacybeleid van Google is te vinden op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

§ 12 Integratie van YouTube-video's

(1) Wij hebben YouTube-video's in ons online-aanbod geïntegreerd, die worden opgeslagen op http://www.YouTube.com en rechtstreeks vanaf onze website kunnen worden afgespeeld.

(2) Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens verstrekt. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw YouTube-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het ontwerpen van zijn website in overeenstemming met de vereisten. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

(3) Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube, verwijzen wij naar het privacybeleid. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

§ 12a Integratie van Vimeo video's

(1) De bovenstaande verklaringen onder § 12 gelden ook voor video's die wij embedden vanaf het "Vimeo"-platform van de aanbieder Vimeo Inc555 West 18th Street New York, New York 10011, USA.

(2) Wanneer u de internetpagina's van onze website oproept die van een dergelijke plug-in zijn voorzien - bijvoorbeeld onze mediabibliotheek - wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in weergegeven. Hiermee wordt aan de Vimeo-server doorgegeven welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd als Vimeo lid, wijst Vimeo deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij het gebruik van de plugin, zoals het klikken op de startknop van een video, wordt deze informatie ook toegewezen aan uw gebruikersaccount. U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo gebruikersaccount voordat u onze website gebruikt en door de betreffende cookies van Vimeo te verwijderen.

(3) Verdere details zijn te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van Vimeo, verklaring inzake gegevensbescherming: https://vimeo.com/privacy. Daarnaast wijzen wij erop dat Vimeo gebruik kan maken van Google Analytics (zie ook § 9 van dit privacybeleid).

§ 13 Sociale media

(1) Om redenen van gegevensbescherming hebben wij er bewust voor gekozen geen rechtstreekse plug-ins van sociale netwerken op onze websites te gebruiken. In plaats daarvan gebruiken wij de zogenaamde "Shariff"-oplossing. Met behulp van Shariff kunt u zelf bepalen of en wanneer gegevens worden doorgegeven aan de exploitanten van de respectieve sociale netwerken. Wanneer u onze websites bezoekt, worden er dus geen gegevens automatisch doorgegeven aan sociale netwerken zoals Facebook of Google+ (hierna "plugin providers" genoemd). Pas wanneer u zelf actief op de betreffende knop klikt, brengt uw internetbrowser een verbinding tot stand met de servers van het betreffende sociale netwerk, d.w.z. door op de betreffende knop te klikken (bijv. "Delen", "Delen" of "Delen met vrienden"), stemt u ermee in dat uw internetbrowser een verbinding tot stand brengt met de servers van het betreffende sociale netwerk en gebruiksgegevens doorgeeft aan de betreffende exploitant van het sociale netwerk.

(2) De plug-in provider slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor de weergave van op behoeften gebaseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de desbetreffende plug-inprovider om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid tot interactie met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter kunnen maken.

(3) De gegevensoverdracht vindt plaats onafhankelijk van het feit of u een account hebt bij de aanbieder van de plug-in en daar bent ingelogd. Indien u bent ingelogd bij de plug-in provider, worden de door ons verzamelde gegevens direct toegewezen aan uw account bij de plug-in provider. Als u op de geactiveerde knop klikt en bijvoorbeeld een link naar de pagina plaatst, slaat de aanbieder van de plug-in deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. Wij raden u aan regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat u zo kunt voorkomen dat uw profiel bij de aanbieder van de plug-in wordt toegewezen.

(4) Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten aldaar. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de respectieve exploitanten van toepassing. Wij verwerken daar de gegevens van gebruikers als zij binnen de sociale netwerken en platforms met ons communiceren, bijv. berichten schrijven op onze online aanwezigheden of ons berichten sturen.

§ 14 Amazon Affiliate Programma

(1) DR. KURT WOLFF GMBH & CO. KG is deelnemer aan het Amazon Europe S. à. r. l. affiliate-programma en partner in het reclameprogramma, dat als medium voor websites is bedoeld, waarmee door het plaatsen van advertenties en links naar amazon.de reclamevergoedingen verdiend kunnen worden. Met het programma streven wij ernaar u advertenties te tonen die voor u van belang zijn en die onze website interessanter maken voor onze gebruikers.

(2) Om de advertenties te kunnen aanbieden, worden statistische gegevens over u verzameld en verwerkt door onze reclamepartners. Door de website te bezoeken, ontvangt Amazon de informatie dat u de overeenkomstige pagina van onze website hebt opgeroepen. Voor dit doel bepaalt Amazon uw vraag via webbakens en kan het een cookie op uw computer plaatsen. De in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens worden verstrekt. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling en de opslagperiode. Als u bij Amazon bent ingelogd, kunnen uw gegevens daar rechtstreeks aan uw account worden toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Amazon-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen. Het is mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven aan contractuele partners van Amazon en autoriteiten. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling. De gegevens worden overgebracht naar de VS en daar geëvalueerd. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

(3) U kunt de installatie van de Amazon Partner Program cookies op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, in het bijzonder zal de onderdrukking van cookies van derden ertoe leiden dat u geen advertenties van derden ontvangt; b) door de op interesses gebaseerde advertenties op Amazon te deactiveren via de link http://www.amazon.de/gp/dra/info; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads" te deactiveren via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instellingen worden gewist wanneer u uw cookies verwijdert. Wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod ten volle kunt benutten.

(5) Nadere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan, alsmede nadere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, kunt u, naast de bovengenoemde verklaring inzake gegevensbescherming, ook verkrijgen bij: Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. en Amazon Media EU S.à.r.l., alle drie gevestigd 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg; e-mail: ad-feedback@amazon.de. Amazon heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Amazon is te vinden in het privacybeleid van het bedrijf: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401 en op: http://www.amazon.de/gp/BIT/InternetBasedAds.

§ 15 Gebruik van Google Adwords Conversie

(1) Wij gebruiken Google Adwords om met behulp van reclamemedia (zgn. Google Adwords) de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites. Wij kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in verhouding tot de gegevens van de reclamecampagnes. Op die manier streven wij ernaar u reclame te tonen die voor u van belang is, onze website voor u interessanter te maken en een eerlijke berekening van de reclamekosten te bereiken.

(2) Dit reclamemateriaal wordt door Google (voor contactgegevens, zie hierboven onder § 9 lid 7) via zogenaamde "advertentieservers" geleverd. Daartoe gebruiken wij ad server cookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals de weergave van de advertenties of de kliks door gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, zal Google Adwords een cookie op uw PC opslaan. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. De unieke cookie-ID, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), de laatste impressie (relevant voor conversies na weergave) en opt-out-informatie (waarmee wordt aangegeven dat de gebruiker niet langer wenst te worden aangesproken) worden gewoonlijk als analysewaarden voor deze cookie opgeslagen.

(3) Deze cookies stellen Google in staat uw internetbrowser te herkennen. Indien een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Adwords-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Aan elke Adwords-klant wordt een ander cookie toegewezen. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de websites van Adwords-klanten. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens in het kader van de voornoemde reclamemaatregelen. Wij ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Aan de hand van deze evaluaties kunnen wij nagaan welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder doeltreffend zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens uit het gebruik van de reclamemedia; in het bijzonder kunnen wij op basis van deze informatie geen gebruikers identificeren.

(4) Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding tot stand met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van dit hulpmiddel verzamelt en informeren u daarom volgens onze stand van kennis: Door de integratie van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Google-dienst, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet hebt ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres verkrijgt en opslaat.

(5) U kunt deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen; in het bijzonder zal de onderdrukking van cookies van derden ertoe leiden dat u geen advertenties van derde aanbieders ontvangt; b) door cookies voor conversietracking uit te schakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com", https://www.google, worden geblokkeerd. de/settings/ads, waarbij u deze instelling verwijdert wanneer u uw cookies verwijdert; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads" te deactiveren via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij u deze instelling verwijdert wanneer u uw cookies verwijdert; d) door ze permanent te deactiveren in uw browsers Firefox, Internetexplorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod ten volle kunt benutten.

(6) De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DS-GVO. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org. Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 §16 Google remarketing

Naast Adwords Conversion gebruiken wij de toepassing Google Remarketing. Dit is een procedure waar we u graag opnieuw mee willen aanspreken. Via deze toepassing kunnen onze advertenties aan u worden getoond tijdens uw verdere internetgebruik na een bezoek aan onze website. Dit gebeurt door middel van cookies die in uw browser worden opgeslagen en die door Google worden gebruikt om uw gebruiksgedrag bij het bezoeken van verschillende websites vast te leggen en te evalueren. Op deze wijze kan Google (voor contactgegevens, zie hierboven onder § 9 lid 7) uw eerdere bezoek aan onze website vaststellen. Naar eigen zeggen combineert Google de in het kader van de remarketing verzamelde gegevens niet met uw persoonlijke gegevens die door Google kunnen worden opgeslagen. Volgens Google wordt met name bij remarketing gebruik gemaakt van pseudonimisering.

§ 17 DoubleClick door Google

(1) Deze website maakt nog steeds gebruik van het online marketinginstrument DoubleClick van Google. DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Via een cookie-ID registreert Google (voor contactgegevens zie hierboven onder § 9 lid 7) welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meer dan eens worden weergegeven. Bovendien kan DoubleClick cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren die verband houden met advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder oproept en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijke informatie.

(2) Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding tot stand met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van dit hulpmiddel verzamelt en informeren u daarom volgens onze stand van kennis: Door de integratie van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Google-dienst, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet hebt ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres verkrijgt en opslaat.

(3) U kunt deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen, in het bijzonder zal de onderdrukking van cookies van derden ertoe leiden dat u geen advertenties van derden ontvangt; b) door cookies voor conversietracking uit te schakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com", https://www.google, worden geblokkeerd. de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads" te deactiveren via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door ze permanent te deactiveren in uw browsers Firefox, Internetexplorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod ten volle kunt benutten.

(4) De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DS-GVO. Meer informatie over DoubleClick van Google is te vinden op https://www.google.de/doubleclick en http://support.google.com/adsense/answer/2839090, en over gegevensbescherming bij Google in het algemeen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org. Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

§18 Google-lettertypen

(1) Op deze website maken wij gebruik van de diensten van Google Fonts. Zo wordt met de integratie van een lettertype rekening gehouden met ons belang bij de optimalisering en de economische werking van dit online-aanbod. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

(2) Toegang tot Google Fonts wordt door Google opgeslagen (voor contactgegevens, zie hierboven onder § 9 lid 7), gescheiden van toegangsgegevens met inloggegevens (zoals Gmail). Informatie over gegevensbescherming voor Google Fonts vindt u hier: https://developers.google.com/fonts/faq#what_does_using_the_google_fonts_api_mean_for_the_privacy_of_my_users

(3) Verdere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

§ 19 Google klantbeoordelingen

(1) Op deze website maken wij gebruik van de dienst Klantenbeoordelingen van Google. Op die manier wordt rekening gehouden met onze belangstelling voor de presentatie van het product. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

(2) Google (voor contactgegevens, zie hierboven onder § 9 lid 7) maakt gebruik van cookies voor dit doel (voor details, zie § 3 lid 3 van deze verklaring gegevensbescherming). U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van deze cookies op de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative (NAI), http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/.

(3) Verdere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://support.google.com/merchants/answer/7125797?hl=de&ref_topic=7105962. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

§ 20 Integratie van Snowplow web tracking

(1) Wij hebben de open source software "Snowplow" (https://github.com/snowplow/snowplow-javascript-tracker) in ons online aanbod geïntegreerd. 

(2) Wanneer u deze website bezoekt, worden een browsercookie, website-metagegevens (bv. URL, gebruikte browser) en, indien van toepassing, een unieke gebruikers-ID naar ons verzonden. Wij gebruiken Snowplow om een beter inzicht te krijgen in het gebruikersgedrag op onze websites en om onze marketing- en verkoopinspanningen te optimaliseren.

(3) De gegevens worden uitsluitend door Dr. Wolff verwerkt.

Begin van de pagina